Privacy Disclaimer

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Jeni Real Estate verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert Jeni Real Estate alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. In bepaalde gevallen maakt Jeni Real Estate gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:
om met de klant te communiceren
om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van Jeni Real Estate
om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse)
om problemen en misbruiken te kunnen opsporen

Deze informatie kan door Jeni Real Estate gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Jeni Real Estate verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover Jeni Real Estate beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Jeni Real Estate is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door Jeni Real Estate.

Wijzigingen aan de Jeni Real Estate Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op http://www.jeni.be/privacy